Inhoud

 • Sarphatistraat 7
  1017 WS Amsterdam
  logo-gemeente-amsterdam (1)
 • Kastanjelaan 400
  5616 LZ Eindhoven
  eindhoven_pms485_liggend_bb (1)
 • Aert van Nesstraat 45
  3012 CA Rotterdam
  Group 47

Tarieven

Tijdens de intake maken we in alle helderheid afspraken over het tarief. In beginsel hanteren we een uurtarief, maar alternatieve tarifering is bespreekbaar.

Algemene voorwaarden

1. Alle opdrachten worden gesloten met Halsten advocaten. Halsten advocaten is een handelsnaam van de Coöperatie Halsten Law Firm U.A., een coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid, opgericht naar Nederlands recht, die zich het beoefenen van de advocatuur ten doel stelt. Halsten advocaten bestaat uit leden, welke leden vennootschappen en eenmanszaken zijn. Een lijst van de leden van Halsten advocaten wordt op verzoek van de opdrachtgever toegezonden. Bij de uitvoering van opdrachten kan Halsten advocaten gebruik maken van de diensten van natuurlijke of rechtspersonen, waaronder haar leden.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke opdracht, aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten daaronder begrepen, die aan Halsten advocaten wordt verleend. De toepasselijkheid van enige (algemene) voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Iedere opdracht wordt met terzijdestelling van het bepaalde in de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW, geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en te zijn aanvaard door Halsten advocaten, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon of bepaalde personen zal worden uitgevoerd. De opdrachtgever kan geen andere natuurlijke of rechtspersoon dan Halsten advocaten tot nakoming van de overeenkomst aanspreken of schadeplichtig stellen.

4. Halsten advocaten zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Halsten advocaten is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. Indien een ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid heeft beperkt is Halsten advocaten bevoegd, mede namens haar opdrachtgever, deze beperking van de aansprakelijkheid te aanvaarden en/of om deze aan de opdrachtgever tegen te werpen.

5. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aan Halsten advocaten verstrekte informatie.

6. Iedere aansprakelijkheid van Halsten advocaten, alsmede van haar leden en/of van de door Halsten advocaten voor de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derde(n), is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Halsten advocaten gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, met inbegrip van het eigen risico dat Halsten advocaten in verband met die verzekering draagt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens voornoemde verzekering wordt verstrekt, geldt dat iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het honorarium dat is betaald voor de uitvoering van de opdracht, exclusief omzetbelasting. De leden van Halsten advocaten zijn niet aansprakelijk ten opzichte van de opdrachtgever.

7. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Halsten advocaten aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid steeds beperkt tot het bedrag waarop de door Halsten advocaten afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, dit met inbegrip van het eigen risico dat Halsten advocaten in verband met die verzekering draagt.

8. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever jegens Halsten advocaten in verband met door Halsten advocaten verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval zodra een periode van één (1) jaar is verstreken na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten en bevoegdheden, tenzij deze eerder vervallen of verjaren op basis van toepasselijk recht.

9. Halsten advocaten factureert haar werkzaamheden op basis van gewerkte tijd tegen de toepasselijke uurtarieven te vermeerderen met btw, tenzij anders overeengekomen. De opdrachtgever is daarnaast gehouden tot betaling van verschotten (onder andere: griffierechten, deurwaarderskosten, kosten deskundige). Halsten advocaten is gerechtigd de toepasselijke uurtarieven periodiek aan te passen. Halsten advocaten factureert gewoonlijk maandelijks achteraf, maar kan ook frequenter, minder frequent of middels voorschotten factureren.

10. Indien een factuur door de opdrachtgever niet tijdig wordt voldaan, kan Halsten advocaten haar werkzaamheden opschorten nadat de opdrachtgever daarvan schriftelijk op de hoogte is gesteld. Halsten advocaten is niet aansprakelijk voor de schade die mocht ontstaan als gevolg van opschorting van de werkzaamheden op deze grond. Betaling van de factuur dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de geldende wettelijke rente direct verschuldigd.

11. Alle elektronische communicatie, waaronder e-mail, geldt als schriftelijk. De toepasselijkheid van artikel 6:227b lid 1 BW, dat betrekking heeft op het verstrekken van informatie in e-commerce transacties, en van artikel 6:227c BW, dat betrekking heeft op de wijze waarop e-commerce contracten worden gesloten, wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten als de opdrachtgever handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Halsten advocaten kan niet garanderen dat elektronische communicatie veilig is. Deze kan worden onderschept, onderzocht en gemanipuleerd. Indien de opdrachtgever langs elektronische weg belangrijke berichten aan Halsten advocaten verzendt, dient hij te verifiëren of deze berichten Halsten advocaten tijdig en in onbeschadigde toestand hebben bereikt. Halsten advocaten is niet aansprakelijk voor verlies van, of onbevoegde toegang tot gegevens.

12. Halsten advocaten is als gevolg van wet- en regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht de identiteit van cliënten vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden, zonder haar opdrachtgever hierover te informeren.

13. Halsten advocaten is verwerkingsverantwoordelijke zoals bepaald in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zij verwerkt persoonsgegevens zoals beschreven in haar privacy statement. Dit is in te zien via https://www.halstenadvocaten.nl/privacy-n-cookies/

14. De klachtenprocedure van Halsten advocaten – die te vinden is op de website van Halsten advocaten: https://www.halstenadvocaten.nl/klachtenregeling/ is van toepassing op het werk uitgevoerd door Halsten advocaten of onder haar verantwoordelijkheid werkzame personen.

15. Eventuele geschillen tussen Halsten advocaten en de opdrachtgever kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

16.Op de rechtsverhouding tussen Halsten advocaten en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.