Privacy statement Halsten advocaten

Halsten advocaten respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt of anderszins door ons worden verkregen vertrouwelijk worden behandeld. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) neergelegde informatieverplichting aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Halsten Law Firm verwerkt.

De verwerking van persoonsgegevens en de grondslagen
Halsten advocaten verwerkt persoonsgegevens om haar diensten aan te kunnen bieden, haar dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Als wij u op de hoogte willen houden over onze dienstverlening en onze activiteiten, bijvoorbeeld middels een nieuwsbrief, kunt u zich voor deze communicatie aan- en afmelden.

Halsten advocaten verwerkt de in dit privacy statement genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

• het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst met haar opdrachtgevers en het voeren van (gerechtelijke) procedures
• het innen van declaraties
• doorverwijzing naar derden
• voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen
• marketing- en communicatie activiteiten
• werving en selectie (sollicitatie)

Halsten advocaten kan de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens verwerken:
• NAW-gegevens
• e-mailadressen
• telefoonnummers
• geslacht
• geboortedatum
• Persoonsgegevens verstrekt door betrokkenen in individuele zaken ten behoeve van juridische dienstverlening, zoals persoonsgegevens verstrekt in het kader van getuigenverklaringen

Deze persoonsgegevens verwerkt Halsten advocaten omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, ze in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Halsten advocaten verwerkt de genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:
• wettelijke verplichting
• uitvoering van een overeenkomst
• verkregen toestemming van betrokkene(n)
• gerechtvaardigd belang

Persoonsgegevens en derde partijen
Halsten advocaten deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Halsten advocaten, zoals een IT-leverancier en een leverancier van secretariële ondersteuning, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan Halsten advocaten persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Halsten advocaten uw persoonsgegevens verwerkt, wordt door Halsten advocaten een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Halsten advocaten ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Beveiliging persoonsgegevens
Halsten advocaten hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Halsten Law Firm gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Halsten advocaten in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Halsten advocaten bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Cookies
Halsten advocaten gebruikt analytische cookies om het verkeer op haar website te monitoren en de gebruikerservaring te verbeteren. Door het gebruik van deze cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt.

Rechten van betrokkenen
Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Halsten advocaten aan uw verzoek als betrokkene geen of geen volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen. Is dat het geval dan wordt u hierover geïnformeerd.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:
Coöperatie Halsten Law Firm U.A.
Adres: Cruquiusweg 111-G, 1019 AG Amsterdam
Telefoon: 085-488 5980

Nieuws

 • Niet ieder bouwproject wordt getroffen door de stikstofcrisis!

  Het is crisis in de bouw, althans stikstofcrisis. De media staat er bol van...
  Lees meer >>
 • Actualiteiten jurisprudentie geluid - juli 2019

  Onderstaand artikel schreef Daniëlla Nijman voor www.geluidnieuws.nl
  Lees meer >>
 • Actualiteiten jurisprudentie geluid - juni 2019

  Onderstaand artikel schreef Daniëlla Nijman voor www.geluidnieuws.nl
  Lees meer >>
 • Actualiteiten jurisprudentie geluid - april 2019

  Onderstaand artikel schreef Daniëlla Nijman voor www.geluidnieuws.nl
  Lees meer >>
meer nieuws >>

Halsten advocaten

T: 085 488 59 80
F: 085 488 59 81
E: info@halstenadvocaten.nl
KvK: 59757299

Amsterdam

Cruquiusweg 111G
1019 AG Amsterdam

Eindhoven

High Tech Campus 9 (K 0.17)
5656 AE Eindhoven