Niet ieder bouwproject wordt getroffen door de stikstofcrisis!

Het is crisis in de bouw, althans stikstofcrisis. De media staat er bol van en de politiek lijkt er dag en nacht mee bezig te zijn. Dat er de nodige stikstofuitdagingen zijn, kunnen we niet ontkennen. Maar worden echt alle bouwprojecten geraakt door deze stikstofcrisis? Nee, dat is niet zo. Veel bouwprojecten kunnen gewoon gerealiseerd worden, zelfs zonder een natuurvergunning.

Nadelige gevolgen voor flora en fauna in Natura 2000-gebieden?
Stikstofuitdagingen spelen in de buurt van stikstofgevoelige en mogelijk reeds stikstof overbelaste Natura 2000 gebieden.

In de Wet natuurbescherming is bepaald dat (bouw) projecten of andere handelingen geen verslechtering mogen veroorzaken voor de kwaliteit van de natuurlijke habitats of de habitats van soorten in een Natura 2000-gebied. Ook mogen (bouw) projecten of andere handelingen geen significant verstorend effecten hebben op de soorten in een Natura 2000-gebied.

Kort gezegd: de planten en dieren (flora en fauna) die beschermd worden in een Natura 2000 gebied mogen geen (significant) nadelige gevolgen ondervinden van een (bouw) project (of andere handeling).

Maar veroorzaakt ieder bouwproject wel (significant) nadelige c.q. verstorende gevolgen voor de te beschermen flora en fauna in een Natura 2000 gebied in de buurt van de bouwlocatie? Nee, zeker niet!

Niet elk bouwproject heeft een stikstofuitdaging
Als de locatie van uw bouwproject gunstig is gelegen ten opzichte van het Natura 2000 gebied (voldoende afstand, windrichting gunstig, rijroute van en naar locatieproject gunstig etc. etc.), kan het zo zijn dat de stikstofcrisis uw bouwproject niet raakt.

Of wellicht is uw bouwproject voldoende klein dat er enkel sprake is van verwaarloosbare stikstofdepositie. Ook kan het zo zijn dat het Natura 2000 gebied nog wel wat stikstofdepositie kan hebben (niet overbelast is en de kritische depositie waarden niet worden overschreden(*1)).

En als uw bouwproject toch stikstofdepositie veroorzaakt, die niet verwaarloosbaar is èn ook een stikstofgevoelig Natura 2000 gebied beïnvloedt op een wijze die (significant) nadelig is voor de beschermde flora en fauna, kunt u wellicht nog maatregelen treffen die ervoor zorgen dat u alsnog ‘quitte’ speelt voor wat betreft de stikstofdepositie (intern of extern salderen).
Kortom: niet ieder bouwproject heeft een stikstofuitdaging.
En als er al een stikstofuitdaging is, betekent het niet dat het bouwproject niet door kan gaan.

Meten is weten!
Om te weten of er een stikstofuitdaging speelt bij uw bouwproject, zult u eerst moeten nagaan of er stikstof vrijkomt bij uw bouwproject (aanlegfase en/of exploitatiefase). Doorgaans is dat wel het geval (bijv. via bouwverkeer, bouwmaterieel, etc.).

ls het aannemelijk is dat er stikstof vrijkomt in de aanlegfase en/of exploitatiefase van uw bouwproject, moet u laten uitrekenen wat de stikstofdepositie is van uw bouwproject en in hoeverre dat een in de buurt gelegen Natura 2000 – gebied ook daadwerkelijk negatief beïnvloedt.

Deze berekening kan uitgevoerd worden met het speciaal ontworpen rekenmodel de Aerius Calculator. De Aerius Calculator bestaat al langer, maar is – naar aanleiding van de uitspraak op 29 mei 2019 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State – aangepast en verbeterd.

Een ecoloog met verstand van Natura 2000 gebieden en de stikstofuitdagingen kan u helpen bij het correct uitvoeren van deze Aerius-berekening. Halsten advocaten kan vanuit haar netwerk enkele gerenommeerde ecologische adviesbureaus adviseren die hierin zeer deskundig zijn en veelvuldig Aerius berekeningen maken.

Ecologische experts kunnen u ook helpen bij het vinden van de bronnen binnen uw bouwproject die de stikstofdepositie veroorzaken of onnodig verhogen. Als u deze bronnen kent, kunt u deze mogelijk alsnog aanpakken of veranderen (denk aan inzetten elektrische voertuigen/bouwmaterieel, veranderen aanvoerrichting van bouwverkeer, gasloos bouwen, etc.), waardoor de Aerius-berekening in uw voordeel uitvalt. Ook kunt u samen met een ecologisch expert nagaan of er wellicht in de directe omgeving van uw bouwproject stikstofbronnen zijn, die u kunt opheffen (bijv. wegnemen van stuk landbouwgrond waarop bemest mag worden, opkopen agrarisch bedrijf dat stikstof mag uitstoten, maatregelen overeenkomen bij naburig industrieel bedrijf dat stikstof mag uitstoten, etc.).

Het uitvoeren van de toets of er stikstof vrijkomt bij uw bouwproject en het maken van de Aerius berekeningen (incl. eventueel te treffen maatregelen binnen bouwproject om de stikstofdepositie aan te passen) wordt ook wel genoemd: de voortoets.

Natuurvergunning
Het kan zijn dat u een natuurvergunning nodig heeft van de Provincie om uw bouwactiviteiten uit te voeren. Een natuurvergunning heeft u (vooralsnog(*2)) nodig als u maatregelen moet treffen om uw stikstofdepositie te beheersen (quitte te spelen, intern/extern salderen) en/of aanvaardbaar zijn voor het Natura 2000 – gebied dat door uw bouwproject wordt beïnvloed (*3).

Als ‘quitte’ spelen en/of een aanvaardbare stikstofdepositie niet mogelijk is, zult u ook een natuurvergunning nodig hebben voor uw bouwproject. Of u deze dan krijgt is echter wel zeer de vraag. Voor dergelijke situaties stelt de Provincie zeer strenge regels. Er moet namelijk geen alternatief zijn voor uw bouwproject, uw bouwproject moet vanwege dwingende redenen van algemeen belang worden gerealiseerd en u moet de natuurschade die u veroorzaakt compenseren door op enige wijze weer natuur te creëren. Deze zogenoemde ADC-toets doorstaan lijkt niet eenvoudig.

Om een natuurvergunning te krijgen moet u aantonen dat u geen (significante) nadelige gevolgen veroorzaakt voor het betreffende Natura 2000 gebied. U dient hiervoor een rapport te laten maken, waar dit uit blijkt. Een dergelijk rapport wordt een ‘passende beoordeling’ genoemd. In dit rapport wordt uw project uiteengezet, de mate van stikstofdepositie door middel van de Aerius berekening opgenomen en ook vermeld welke maatregelen u treft om de stikstofdepositie te kunnen beheersen en/of aanvaardbaar te kunnen houden. In de passende beoordeling kunt u ook beargumenteren waarom uw project kan voldoen aan de ADC-toets.

Schema stikstofdepositie en natuurvergunning

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over de stikstofuitdagingen of wilt u weten of u een natuurvergunning nodig heeft en kunt krijgen? Bel of e-mail Janneke van Eekeren of Daniëlla Nijman, de experts op het gebied van omgevingsrecht en stikstof bij Halsten advocaten.

Email:
janneke.vaneekeren@halstenadvocaten.nl
daniella.nijman@halstenadvocaten.nl

Tel: 085 488 59 80
Website: www.halstenadvocaten.nl

*1 De rijksoverheid heeft op 13 november jl. aangekondigd dat er stikstofruimte in Natura 2000-gebieden zal worden gecreëerd doordat er op korte termijn stikstofmaatregelen worden getroffen, zoals maximumsnelheid op de snelwegen van 130 km/u naar 100 km/u, voermaatregelen voor de veehouderijen, voortzetting warme saneringsregeling voor varkenshouderijen. Deze maatregelen zullen geldig worden via een op korte termijn vast te stellen Spoedwet aanpak stikstof. De stikstofdepositieruimte die door deze maatregelen wordt gecreëerd wordt opgenomen in een stikstofregistratiesysteem.

*2 Er gaan stemmen op dat als er door intern te salderen geen sprake van stikstofdepositie is, er geen natuurvergunning nodig is. De overheidsinformatie spreekt dat tegen. De discussie gaat in de kern over de reikwijdte van de voortoets versus de reikwijdte van de passende beoordeling. Wie gelijk heeft, moet nog blijken. Er is jurisprudentie die stelt dat interne salderingsmaatregelen binnen de reikwijdte van de voortoets kunnen vallen.

*3 Vanuit diverse organisaties uit de praktijk wordt gevraagd om een algemene drempelwaarde voor stikstofdepositie die als verwaarloosbaar kan worden aangemerkt. Voor stikstofdepositie die onder deze drempelwaarde valt, zou dan geen natuurvergunning nodig moeten zijn. Of deze maatregel er komt, is niet duidelijk. Het Kabinet heeft aangekondigd dat er in december van dit jaar nog een set maatregelen komt om de stikstofuitdagingen het hoofd te bieden. Over welke maatregelen het gaat is nog niet duidelijk.

Nieuws

 • Actualiteiten jurisprudentie geluid - augustus 2020

  Onderstaand artikel schreef Daniëlla Nijman voor www.geluidnieuws.nl
  Lees meer >>
 • Actualiteiten jurisprudentie geluid - juli 2020

  Onderstaand artikel schreef Daniëlla Nijman voor www.geluidnieuws.nl
  Lees meer >>
 • Actualiteiten jurisprudentie geluid - mei/juni 2020

  Onderstaand artikel schreef Daniëlla Nijman voor www.geluidnieuws.nl
  Lees meer >>
meer nieuws >>


Twitter
Halsten advocaten

T: 085 488 59 80
F: 085 488 59 81
E: info@halstenadvocaten.nl
KvK: 59757299

Amsterdam

Mr. Treublaan 7
1097 DP Amsterdam

Eindhoven

High Tech Campus 9
5656 AE Eindhoven