Slechts een waarschuwing? Toch opletten!

Het komt nog al eens voor dat een bestuursorgaan bij een overtreding niet direct overgaat tot handhaving of het opleggen van een boete, maar besluit om een overtreder eerst te waarschuwen. Lang was het niet duidelijk of een bestuurlijke waarschuwing nu wel of geen besluit is waartegen rechtsmiddelen kunnen worden aangewend.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRS) heeft 2 mei jl. duidelijkheid gegeven over de status van een bestuurlijke waarschuwing in de uitspraak ECLI:NL:RVS:2018:1449.

De ABRS heeft geoordeeld dat een bestuurlijke waarschuwing een besluit is waartegen rechtsmiddelen kunnen worden ingesteld indien deze waarschuwing ‘een voorwaarde is voor het toepassen van een sanctiebevoegdheid in bepaalde situaties en dus een essentieel onderdeel is van een sanctieregime’.

Indien de bestuurlijke waarschuwing is gebaseerd op een wettelijk voorschrift, kan tegen deze waarschuwing dus zelfstandig worden opgekomen. Het gaat dus in principe niet om waarschuwingen die zijn gebaseerd op een beleidsregel.

Opkomen tegen een wettelijke waarschuwing kan belangrijk zijn.

Hoewel de ABRS in haar uitspraak van 2 mei jl. stelt dat ook in een vervolgbesluit (bijv. als de sanctie of boete daadwerkelijk wordt opgelegd) nog kan worden ingegaan op de feiten en omstandigheden op grond waarvan de waarschuwing is gegeven (en deze dus niet in rechte vaststaan), kan het soms toch belangrijk zijn om de juistheid van deze feiten en omstandigheden al aan de orde te stellen op het moment dat een waarschuwing wordt gegeven. Het kan immers lastig zijn om na tijdsverloop nog te bewijzen dat de feiten en omstandigheden toch anders lagen. De bewijslast kan lastig(er) worden naar mate tijd verstrijkt.

Het aanvechten van een onterechte waarschuwing kan ook belangrijk is, indien een dergelijke waarschuwing mogelijk onredelijke consequenties zou kunnen hebben, bijvoorbeeld als deze waarschuwing de aanleiding kan zijn voor de handhavende instantie om een bedrijfsvoering zeer nauwlettend in de gaten te houden of zelfs een Bibob-onderzoek te vragen.

Let in dergelijke gevallen wel op: opkomen tegen een waarschuwing moet tijdig gebeuren!

De uitspraak waarin de ABRS de status van een wettelijke waarschuwing heeft geduid, ging over een waarschuwing op grond van de Arbeidsomstandighedenwet. In art. 28a van deze wet is bepaald dat in een waarschuwing kan worden vermeld dat bij herhaling van een geconstateerde overtreding het werk kan worden stilgelegd. Dit is een waarschuwing op grond van een wettelijke regeling waartegen dus zelfstandig kan worden opgekomen.

Nieuws

 • Actualiteiten jurisprudentie geluid - juli 2020

  Onderstaand artikel schreef Daniëlla Nijman voor www.geluidnieuws.nl
  Lees meer >>
 • Actualiteiten jurisprudentie geluid - mei/juni 2020

  Onderstaand artikel schreef Daniëlla Nijman voor www.geluidnieuws.nl
  Lees meer >>
 • Actualiteiten jurisprudentie geluid - maart/april 2020

  Onderstaand artikel schreef Daniëlla Nijman voor www.geluidnieuws.nl
  Lees meer >>
meer nieuws >>


Twitter
Halsten advocaten

T: 085 488 59 80
F: 085 488 59 81
E: info@halstenadvocaten.nl
KvK: 59757299

Amsterdam

Mr. Treublaan 7
1097 DP Amsterdam

Eindhoven

High Tech Campus 9
5656 AE Eindhoven