Contracteren in het Engels - Deel I 'Material Breach'

Door Robbert Henneman

Met name in de IT zijn Engelstalige contracten eerder regel dan uitzondering. Vaak hergebruiken IT dienstverleners contracten van een Amerikaanse of Engelse moedermaatschappij voor de verhouding tussen een Nederlandse afnemer en een lokale vestiging en wordt op verzoek van de afnemer Nederlands recht van toepassing verklaard. De gebruikte contracten zijn meestal opgesteld naar Angelsaksisch model en in het beste geval aangepast om geen grote uitglijders te veroorzaken op het Europese vasteland.

In deze serie van 5 korte artikelen leg ik begrippen en bepalingen onder de loep die vaak gebruikt worden in Angelsaksische contracten en waar kritisch naar gekeken moet worden als Nederlands recht van toepassing wordt verklaard.

MATERIAL BREACH

In Engelstalige contracten wordt in de bepaling over ontbinding van de overeenkomst (termination for breach of contract) vaak de term ‘material breach’ voor een tekortkoming in de nakoming gebruikt. Soms kom je in plaats daarvan de term ‘fundamental breach’ tegen. Vrij vertaald is er sprake van een materiële of fundamentele tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. Volgens deze bepaling is een partij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden als er sprake is van een materiële (of fundamentele) tekortkoming in de nakoming door de andere partij.

Onder de Nederlandse wet
Onder de Nederlandse wet zijn fundamental en material onbekende termen. Uit artikel 6:265 lid 1 Burgerlijk Wetboek volgt dat iedere tekortkoming in de nakoming in beginsel een ontbinding van de overeenkomst rechtvaardigt, ongeacht de aard van die tekortkoming.

Artikel 6:265 lid 1 BW: ‘Iedere tekortkoming van een partij in de nakoming van een van haar verbintenissen geeft aan de wederpartij de bevoegdheid om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.’

De wanpresterende partij die wordt geconfronteerd met een ontbindingsvordering zal zich moeten beroepen op de ‘tenzij’ zinsnede van dit artikel om een ontbinding te voorkomen. Hij zal zich naar aanleiding van een vordering tot ontbinding op het standpunt moeten stellen dat de tekortkoming van bijzondere aard of zo’n geringe betekenis is, dat deze een ontbinding niet rechtvaardigt. Als de tekortkoming is vast komen te staan, kan de eisende partij achterover leunen en zal de tekortschietende partij moeten stellen en bewijzen dat een ontbinding in de betreffende situatie niet gerechtvaardigd is. Dan pas zal de Nederlandse rechter overgaan tot een afweging van de belangen van de schuldenaar en de schuldeiser bij instandhouding en ontbinding van de overeenkomst.

Onder het Angelsaksische systeem
In het Engelse en Anglo-Amerikaanse rechtssysteem werkt het anders. Niet iedere tekortkoming in de nakoming rechtvaardigt een ontbinding. Voor een geldig beroep op ontbinding moet er sprake zijn van een material breach of contract. Nadat de tekortkoming is komen vast te staan is de eisende partij die een ontbinding wil vorderen er dus nog niet. Hij zal ook moeten stellen en bewijzen dat er sprake is van een tekortkoming die ernstig genoeg is om te worden aangemerkt als een material breach. In het Nederlandse recht is een ontbinding van de overeenkomst in beginsel dus eenvoudiger te vorderen.

Problemen in de praktijk
Door het gebruik van de term material breach (in een overeenkomst waarop Nederlands recht van toepassing is) beogen Engelse en Amerikaanse partijen de lat voor het recht op ontbinding hoger te leggen en wellicht de bewijslast voor ontbinding na een vastgestelde tekortkoming neer te leggen bij de eisende partij. Het is echter de vraag wat de Nederlandse rechter doet met enkel de toevoeging van ‘material’ aan de term breach of contract en of het beoogde doel daarmee bereikt wordt. In mijn optiek is het niet gewenst om de invulling en gevolgen van de term material breach aan de rechter over te laten omdat de uitkomst daarvan te onzeker is. Partijen kunnen daardoor bij een geschil onvoldoende in staat zijn hun rechtspositie te bepalen. Dit kan een buitengerechtelijke schikking bemoeilijken en kan ervoor zorgen dat de zaak sneller voorgelegd wordt aan de rechter. Het is dus met klem aan te raden al tijdens de contractonderhandelingen duidelijk invulling te geven aan de term material breach, of deze term in zijn geheel te vermijden.

Mogelijke oplossingen
Een eenvoudige oplossing kan zijn om het systeem van artikel 6:265 BW expliciet te volgen. Als partijen willen vasthouden aan het gebruik van de term material breach, dan kan deze term in de overeenkomst uitgelegd worden. Bijvoorbeeld door het invoegen van de onderstaande definitie.

Material breach: any shortcoming justifying a termination for breach of contract under article 6:265 of the Dutch Civil Code without prejudice to any other right parties may have under the applicable laws and regulations and/or this contract.

Een andere oplossing is dat partijen er bewust voor kiezen om de ontbinding volgens artikel 6:265 BW in zijn geheel uit te sluiten. Dit moet uitdrukkelijk opgenomen worden in de overeenkomst. Partijen kunnen als alternatief zelf een opzeggingsregeling inrichten waarin in detail opgenomen wordt in welke situaties en bij welke tekortkomingen de overeenkomst opgezegd kan worden. In het verlengde van deze opzeggingsregeling kunnen partijen een op maat gemaakte schadevergoedingsregeling in de overeenkomst opnemen. Dit maatwerk verdient met name de voorkeur als er sprake is van een relatie waarbij er een grote afhankelijkheid bestaat en de continuïteit van de dienstverlening van belang is, bijvoorbeeld bij complexe outsourcingscontracten.

Heeft u vragen over het gebruik van de term material breach in een overeenkomst of over andere verbintenisrechtelijke kwesties, neem dan gerust contact op.

Contactgegevens:
robbert.henneman@halstenadvocaten.nl
Cruquiusweg 111 G
1019 AG Amsterdam
M 06 1417 0123
T 085 488 59 80

Nieuws

 • Actualiteiten jurisprudentie geluid - juli 2020

  Onderstaand artikel schreef Daniëlla Nijman voor www.geluidnieuws.nl
  Lees meer >>
 • Actualiteiten jurisprudentie geluid - mei/juni 2020

  Onderstaand artikel schreef Daniëlla Nijman voor www.geluidnieuws.nl
  Lees meer >>
 • Actualiteiten jurisprudentie geluid - maart/april 2020

  Onderstaand artikel schreef Daniëlla Nijman voor www.geluidnieuws.nl
  Lees meer >>
meer nieuws >>


Twitter
Halsten advocaten

T: 085 488 59 80
F: 085 488 59 81
E: info@halstenadvocaten.nl
KvK: 59757299

Amsterdam

Mr. Treublaan 7
1097 DP Amsterdam

Eindhoven

High Tech Campus 9
5656 AE Eindhoven